تبلیغات
http://www.uplooder.net/ راه اسلام - الله اکبر در نماز


الله اکبر در نماز


گردآورنده: سید زاهد حیدری

پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: کلید نماز وضو و پاکی است و چیزی که خوردن، آشامیدن و... را برای نمازگزار حرام می‌کند، گفتن الله اکبر (در شروع نماز) است و چیزی که این موارد را آزاد می‌کند (حلال می‌نماید) سلام است. بلند کردن دو دست در موقع گفتن الله اکبر سنت مٶکد است با بالا بردن دستانمان در هنگام تکبیر، تمام امور دنیوی را نفی می‌کنیم. تمام اوصاف مادی و قدرتهای پوشالی را منکر می‌شویم. گفته می‌شود همین که بنده‌ای تکبیرة الاحرام را گفت خداوند به او توجه می‌کندو فرشتگان را مأمور می‌کند که ثواب و جزای نماز را دست او سپارد و او را نزد خود عزیز دارد مشمول عزت خود گرداند و در قلب او اثر کبریایی خویش را نمایان سازد؛ چنانچه ذکر تکبیر او از روی صدق و صفا باشد. الله اکبر در ابتدای نماز یعنی خداوند بزرگ‌تر از هرچه که به وصف آید و در ذهن و زبان بگنجد بزرگ‌تر از آنچه که می‌گویند می‌خوانند می‌شناسند بزرگ‌تر از فکر، خیال و اندیشەی ما و در واقع بزرگ‌تر از آنکه با دیگران مقایسه شود.

نگفتن این لفظ در ابتدای نماز بەصورت عمدی یا سهوی

 اگر کسی نماز را بدون گفتن الله اکبر شروع کند نمازش باطل است و آن را بایستی دوباره بخواند. پیامبر گرامی به کسی که نماز را بدون گفتن الله اکبر شروع کند فرمود: که نمازت را دوباره ادا کن. به هر اندازەای که در هنگام گفتن الله اکبر در لحظەی ابتدای نماز حضور قلبی داشته باشی به‌‌ همان اندازه در مراحل بعدی نماز نیز حضور قلبی خواهی داشت.

در هنگام انجام اعمال وضو بایستی به این امر اذعان داشته باشی. وضو یعنی اجازەی ورود به مظهر الهی است پاکی و پاک شدن برای ورود به ملاقات محبوب به پاکی جسم و لباست توجه کن زیرا به حضور عزیز عزیزان می‌رویی و با این پاکی قلبت را از وجود غیر از او پاک کن چنانچه امام محمد غزالی در کتاب البدایة والهدایة می‌فرماید: وقتی که آداب وضو را انجام دهی بایستی به این موارد توجه کنی وقتی آب در دهانت می‌ریزی بیاد آور وقتی آب را در حوض مصطفی می‌نوشی و آب در بینی ریختن یعنی برای استشمام بوی بهشت و زمانی که صورتت را می‌شویی از خداوند طلب کن صورتت را نورانی گرداند وقتی دستت را می‌شویی به فکر روزی باش که نتیجەی اعمال را به دست راستت می‌دهند و این لحظه را از خداوند طلب کن و به او پناه ببر که نتیجه عمل را به دست چپت ندهند و همانطور سایر اعضا را خداوند از گناه پاک گرداند.

امام سجاد (رض): وقتی وضو می‌گرفت رنگ صورتش تغییر می‌کرد و سفید می‌شد از او در این مورد سٶال کردند گریه کرد و فرمود: آیا می‌دانید که پیش چه کسی می‌خواهی بروی آیا آمادگی حضور در محضر آن بزرگ را داری بنابراین هنگام ورود به نماز نیز باید این حالت را داشت با گفتن الله اکبر اذن ورود به حضور خداوند سبحان می‌گیری الله اکبر یعنی اجازەی ورود قلب به غیر الله ندهیم و با الله اکبر خود را به او مشغول گردانیم و غیر او را از ذهن و قلبمان برانیم و در حضور او غیر او را راه ندهیم وقتی در حضورش هستیم در عالمی دیگر سیر نکنیم و از لذت مناجات با او محروم نشویم و مأموم نیز با اتمام کلمەی اکبر آماده گفتن این لفظ می‌گردد و در تمام حرکات نماز اذن ورود با گفتن الله اکبر و با اتمام کلمه اکبر از طرف امام مأموم اجازەی انجام سایر حرکات را دارد.

از خداوند سبحان خواهانیم در حضورش درک این معانی را و لذت حضور قلبی را به همەی ما عطا فرماید. امیدوارم دیگر کسی این اشتباه را انجام ندهد که قبل از اینکه امام جماعت الله اکبر را به اتمام نرسانده حرکت بعدی را انجام دهد. آمین